DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
21.09.2022

Wójt Gminy Sławno informuje, że zadania zlecone gminie ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będą przyjmowane od 21 września 2022 roku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 26-332 Sławno od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, numer telefonu 44 755-18-54.

Pomoc w wypełnieniu wniosku można również uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Sławnie - w Biurze Obsługi Interesanta.

Wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /GOPS_Slawno/SkrytkaESP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego na które zostanie wypłacony dodatek i adres mail na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Druki wniosku o dodatek dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.ugslawno.pl, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  www.gops.ugslawno.pl.

November 2022

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku