Rekrutacje

Rekrutacje

Wójt Gminy Sławno podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławno na rok szkolny 2017/2018.

Od 19 kwietnia do 10 maja 2017 r. potrwa rekrutacja do punktów przedszkolnych  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak jak w latach poprzednich rodzice mogą składać wnioski  o przyjęcie dziecka do trzech punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 30/17 Wójta Gminy Sławno  z dnia 12 kwietnia  2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych   do  oddziałów przedszkolnych  oraz  klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja do przedszkoli:

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 12.04.2017r. do 18.04.2017 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego punktu przedszkolnego /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  - w roku szkolnym 2017/2018.

24 marca 2017 r. Rada Gminy Sławno  podjęła uchwałę Nr XXXII/254/17  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria są następujące:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 4 punkty,

2) oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka bądź miejsca pracy jednego z rodziców – 3 punkty,

3) zadeklarowanie uczęszczanie do oddziału przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem – 1 punkt,

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do innych form wychowania przedszkolnego
tj. do punktów przedszkolnych  :

1) pozostawanie rodziców  w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 punktów,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły  lub oddziału przedszkolnego w szkole, w której funkcjonuje punkt przedszkolny  - 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. nauczania , wychowania , opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 4 punkty,

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. nauczania , wychowania , opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 2 punkty,

5) zadeklarowanie uczęszczania do punktu przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem- 1 punkt.

Druki  zgłoszenia znajdują się na stronach internetowych szkół. Należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka, wydrukować i wypełnić, następnie złożyć w  szkole wskazanej we wniosku w terminie przewidzianym w Zarządzeniu Nr 30/17 Wójta Gminy Sławno z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Grudzień 2017

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Zadaj pytanie on-line
E-kartki
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP