Rekrutacje

Rekrutacje

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 12.04.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach oraz Publicznej Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli na rok szkolny 2018/2019. Kryteria określa uchwała Rady Gminy Sławno Nr XXXII/254/17 z dnia 24 marca 2017 r. 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kryteria i terminy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w gminie Sławno.

Wójt Gminy Sławno podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sławno na rok szkolny 2018/2019.

Od 30 marca 2018 roku do 20 kwietnia 2018 r. potrwa rekrutacja do punktów przedszkolnych  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Tak jak w latach poprzednich rodzice mogą składać wnioski  o przyjęcie dziecka do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 7/18 Wójta Gminy Sławno  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych  do  oddziałów przedszkolnych  oraz  klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do przedszkoli:

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 23 marca 2018 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  - w roku szkolnym 2018/2019.

24 marca 2017 r. Rada Gminy Sławno  podjęła uchwałę Nr XXXII/254/17  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Sławno przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria są następujące:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny – 4 punkty,

2) oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka bądź miejsca pracy jednego z rodziców – 3 punkty,

3) zadeklarowanie uczęszczanie do oddziału przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem – 1 punkt,

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do innych form wychowania przedszkolnego tj. do punktów przedszkolnych:

1) pozostawanie rodziców  w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 punktów,

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły  lub oddziału przedszkolnego w szkole, w której funkcjonuje punkt przedszkolny  - 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. nauczania , wychowania , opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 4 punkty,

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty punktu przedszkolnego tj. nauczania , wychowania , opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 2 punkty,

5) zadeklarowanie uczęszczania do punktu przedszkolnego kandydatów będących rodzeństwem- 1 punkt.

Druki  zgłoszenia znajdują się na stronach internetowych szkół. Należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka, wydrukować i wypełnić, następnie złożyć w  szkole wskazanej we wniosku w terminie przewidzianym w Zarządzeniu 7/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 stycznia 2018 r. 

Kryteria rekrutacji do klasy I  szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sławno  oraz  dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów określa uchwała Rady Gminy  Sławno Nr XXXII/253/17 z dnia 24 marca 2017 r. (w załączeniu).

Grudzień 2018

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Programy Unijne
Programy Krajowe
Interaktywna mapa gminy Sławno
Informator Gminy Sławno
Lokalna grupa działania
Orlik 2012
Wrota Regionu Łódzkiego
Powiat Opoczyński
IRSIP